Історія Продукція Новини Посадові особи Контакти


Логотип Ласощі

  

Новини


Протокол № 2

Протокол № 2

Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства

«Виробничо-торгова кондитерська фірма «Ласощі»

26 квітня 2012 р. м. Івано Франківськ

 

Реєстрація акціонерів ПАТ ВТКФ «Ласощі» проводилась представниками зберігача ТОВ «Фінансова компанія «Декра» згідно укладеного Договору № 10/12 В-зб. Від 02.04.2012 р.

Заслухали: Голову реєстраційної комісії Каб’юка Юрія Васильовича який зачитав протокол про результати реєстрації акціонерів та представників акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів.

ПАТ ВТКФ «Ласощі» випущено акцій 1 629 105 штук номінальною вартістю 1,05 грн ( одна гривня 5 копійок) за одну акцію на загальну суму 1 710 560, 25 гривень.

Станом на 20.04.2011 р. в реєстрі акціонерів ПАТ ВТКФ «Ласощі» числиться 719 акціонерів з сумарною кількістю акцій 1 629 105 штук. . Зареєструвались акціонери та їх представники з сумарною кількістю голосів 1622508, що становить 99,59 % від загальної кількості голосів. Збори правомочні.

На зборах присутній приватний нотаріус Тимощук Наталія Мирославівна.

 

Порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів

2. Обрання лічильної комісії

3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 рік.

4. Затвердження звіту висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.

5. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.

7. Розподіл прибутку, визначення покриття збитків, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2011 рік.

8. Переобрання виконавчого органу Товариства.

 

Слухали: Голову реєстраційної комісії Каб’юка Юрія Васильовича про затвердження порядку денного та регламенту зборів.

Пропонується затвердити порядок денний та регламент зборів: було запропоновано надати для доповідей – 10хв.,для виступів, запитань – до 5 хв. Також пропонується уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів по перших двох питаннях порядку денного.

Вирішили: Порядок денний та регламент затвердити., уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів по перших двох питаннях порядку денного.

Голосували: «ЗА» - 1622508 голосів (100%). ПРОТИ – 0 голосів ( 0 %), УТР. -0 %.

 

1. По першому питанню слухали: Голову реєстраційної комісії Каб’юка Юрія Васильовича про вибори Голови та Секретаря зборів.

Запропоновано: Головою зборів обрати представника зберігача – Каб’юка Юрія Васильовича, Секретарем – Бачинську Христину Сергіївну.

Проголосували: “За” – 1622508 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах,

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Недійсні” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Результати голосування: рішення прийнято

Вирішили: Головою зборів обрати представника зберігача ТОВ «Фінансова компанія «Декра» – Каб’юка Юрія Васильовича, Секретарем – Корпоративного Секретаря Бачинську Христину Сергіївну.

 

2. По другому питанню слухали: Голову зборів Каб’юка Юрія Васильовича про вибори лічильної комісії.

Запропоновано: Лічильну комісію обрати в складі 3 осіб: Шуляр Ярослав Васильович, Редько Оксана Остапівна, Зінчук Людмила Броніславівна.

Проголосували: “За” – 1622508 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах,

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Недійсні” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Результати голосування: рішення прийнято

Вирішили: Лічильну комісію обрати в складі 3 осіб: Шуляр Ярослав Васильович, Редько Оксана Остапівна, Зінчук Людмила Броніславівна.

 

3. По третьому питанню слухали: генерального директора Мосійчук Лесю Степанівну, яка виступила зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік, а також подала на ухвалу та затвердження свої дії щодо укладання, виконання, змін та припинення правочинів за звітний період.

Запропоновано: Роботу ПАТ ВТКФ «Ласощі» у 2011 році визнати задовільною. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ у 2011 році затвердити. Схвалити та затвердити дії генерального директора щодо укладання, виконання, зміни та припинення правочинів за звітний період.

Проголосували: “За” – 1622337 голоси, що становить 99,99 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах,

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Недійсні” – 171 голос, що становить 0,01 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Результати голосування: рішення прийнято

Вирішили:

Роботу ПАТ ВТКФ «Ласощі» у 2011 році визнати задовільною. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ у 2011 році затвердити. Схвалити та затвердити дії генерального директора щодо укладання, виконання, зміни та припинення наступних правочинів за звітний період.

 

4. По четвертому питанню слухали: заступника головного бухгалтера Редько Оксану Остапівну, яка зачитала звіт та висновки Ревізійної комісії, складений Головою Ревізійної комісії паном Томашем Трелою та членами Ревізійної комісії пані Магдаленою Конік та паном Войцехом Вінкелем.

Запропоновано: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік затвердити.

Проголосували: “За” – 1622337 голоси, що становить 99,99% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах,

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Недійсні” – 171 голос, що становить 0,01 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Результати голосування: рішення прийнято

Вирішили: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік затвердити.

 

5. По п’ятому питанню слухали: Секретаря зборів Бачинську Христину Сергіївну, яка ознайомила акціонерів зі звітом Голови Наглядової ради Германа Опферкуха про роботу Наглядової ради та рішеннями, що приймались Наглядовою радою у звітному періоді.

Запропоновано: Звіт Наглядової ради затвердити, рішення Наглядової ради

ухвалити та затвердити

Проголосували: “За” – 1622224 голоси, що становить 99,98% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах,

“Проти” – 40 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

“Утримались” – 0 голоси, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Недійсні” – 244 голоси, що становить 0,02 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Результати голосування: рішення прийнято

Вирішили: Звіт Наглядової ради затвердити. Ухвалити та затвердити рішення Наглядової ради, що приймалися у звітному періоді.

6. По шостому питанню слухали: головного бухгалтера Шуляра Ярослава Васильовича з інформацією по річному звіту та балансу Товариства за 2011 рік. Він ознайомив з основними статтями балансу Товариства.

Запропоновано: Річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік затвердити.

Проголосували: “За” – 1622265 голоси, що становить 99,99% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах,

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Недійсні” – 243 голоси, що становить 0,02 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Результати голосування: рішення прийнято

Вирішили: Річний звіт та баланс Товариства за 2011рік затвердити.

 

7. По сьомому питанню слухали: головного бухгалтера Шуляра Ярослава Васильовича, який запропонував дивіденди за 2011 рік не виплачувати., а чистий прибуток направити на оновлення і розширення виробництва з метою забезпечення необхідного обсягу інвестицій для виробничого розвитку

Було зачитано пропозицію виплатити дивіденди у звітному періоді., що надійшла від акціонера Бєлова В.Д.

В обговоренні також взяли участь інші акціонери, які висловили свої побажання: у зв’язку з тим, що за звітний період Товариство отримало чистий прибуток, виділити певну суму на розподіл дивідендів акціонерам.

Обговорення закінчено.

Проголосували:“За”–1621822 голоси, що становить 99,96% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах,

“Проти”– 302 голоси, що становить 0,02% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

“Утримались”– 15голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Недійсні”– 369 голосів, що становить 0,02% від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

Вирішили:Чистий прибуток на правитина оновлення і розширення виробництва з метою забезпечення необхідного обсягу інвестицій для виробничого розвитку Дивідендиза 2011 рік не виплачувати.

8. Повосьмому питанню слухали:Голову зборів про переобрання виконавчого органу.

Запропоновано:Зняти питання з порядку денного.

Проголосували:“За”–1621948 голоси, щостановить 99,97% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Проти”–0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Утримались”– 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Недійсні”– 560голосів, що становить 0,04% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято

Вирішили:Зняти питання з порядку денного.

 

Порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і по них прийняті рішення. Ні яких зауважень або заперечень, що до ведення Зборів Товариства від акціонерів ненадійшло.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

 

 

 

 

 

Додатки до протоколу зборів:

-Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах Товариства;

-Протокол реєстрації учасників

-Протокол №1 лічильної комісії

-Протокол №2 лічильної комісії

-Звіт Генерального директора з переліком правочинів за 2011р..

-Звіт Ревізійної комісії за 2011р.

-Звіт Наглядової ради з переліком рішень за 2011р.

-Річний звіт та баланс Товариства за 2011р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова зборів Каб’юк Ю.В.

 

 

Секретар зборів БачинськаХ.С.

Поділитися з друзями:

Історія компанії Продукція компанії Новини компанії Посадові особи Контакти компанії
© 2021 ПАТ «ЛАСОЩІ»
76010, м.Івано-Франківськ, вул.Ленкавського, 12а
тел.: (03422)4-12-14, 4-12-17
         (0342)55-49-58
E-mail: lasoschi@optima.com.ua