Історія Продукція Новини Посадові особи Контакти


Логотип Ласощі

  

Новини


Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 2014 (виправлене)

ПАТ ВТКФ «Ласощі» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Виробничо-торгова кондитерська фірма «Ласощі» відбудуться 3 квітня 2014 року о 11 годині за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 146 «Парк Готель» (конференц-зал). Реєстрація акціонерів з 9:45 до 10:45 год. за тією ж адресою. Датою складання переліку акціонерів, які будуть повідомлені персонально про проведення загальних зборів визначено 24.02.2014 р. Датою складання переліку акціонерів, які  мають  право на участь у загальних  зборах визначено 24 годину 28.03.2014р.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно порядку денного: 1) Обрання  Голови та Секретаря Загальних Зборів; 2) Обрання лічильної комісії; 3) Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2013 рік; 4) Затвердження звіту висновків Ревізійної комісії за 2013 рік; 5) Звіт Наглядової ради за 2013 рік; 6) Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік; 7) Розподіл прибутку, визначення покриття збитків, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2013 рік; 8) Про відкликання членів Ревізійної комісії товариства; 9) Про призначення членів Ревізійної комісії товариства.

Для участі в зборах акціонери повинні представити: -документ, що посвідчує особу; представники: -довіреність на право представляти інтереси акціонера на зборах, -документ, що посвідчує особу. Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов’язаними із порядком денним, у робочі дні з 11:00 год. до 15:00 год. Контактний телефон (03422)4-12-14.Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Мосійчук Л.С.

Основні показники фінансово – господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2013р.

2012р.

Усього активів

13187

17773

Основні засоби

4524

4789

Довгострокові фінансові інвестиції

-

 - 

Запаси

3522

2813

Сумарна дебіторська заборгованість

4300

8651

Грошові кошти та їх еквіваленти

656

1384

Нерозподілений прибуток

821

3951

Власний капітал

2532

6045

Статутний капітал

1711

1711

Довгострокові зобов’язання

599

599

Поточні зобов’язання

10056

10744

Чистий прибуток(збиток)

(2994)

133

Середньорічна кількість акцій(шт.)

1629105

1629105

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

-

-

Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників (осіб)

79

92

 

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР  Бюлетень «Цінні папери України» від 18.03.2014 р. № 50.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління                           Мардила Мачей Єжи

Поділитися з друзями:

Історія компанії Продукція компанії Новини компанії Посадові особи Контакти компанії
© 2021 ПАТ «ЛАСОЩІ»
76010, м.Івано-Франківськ, вул.Ленкавського, 12а
тел.: (03422)4-12-14, 4-12-17
         (0342)55-49-58
E-mail: lasoschi@optima.com.ua