Історія Продукція Новини Посадові особи Контакти


Логотип Ласощі

  

Новини


Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 2015р.

                                          Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ ВТКФ «Ласощі»

ПАТ ВТКФ «Ласощі» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Виробничо-торгова кондитерська фірма «Ласощі» відбудуться 21 квітня 2015 року о 11 годині за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 7, готель «Станіславів», конференц-зал. Реєстрація акціонерів з 9:45 до 10:45 год. за тією ж адресою. Датою складання переліку акціонерів, які будуть повідомлені персонально про проведення загальних зборів визначено 16.03.2015 р. Датою складання переліку акціонерів, які  мають  право на участь у загальних  зборах визначено 24 годину 12.03.2015р.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно порядку денного:

 1) Обрання  Голови та Секретаря Загальних Зборів;

 2) Обрання лічильної комісії;

 3) Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2014 рік;

 4) Затвердження звіту висновків Ревізійної комісії за 2014 рік;

 5) Звіт Наглядової ради за 2014 рік;

 6) Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік;

 7) Розподіл прибутку, визначення покриття збитків, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності    Товариства за 2014 рік;

Для участі в зборах, акціонери повинні представити: - документ, що посвідчує особу; представники: - довіреність на право представляти інтереси акціонера на зборах, - документ, що посвідчує особу. У відповідності до вимог ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” та п.6.1.1.4статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом надання відповідних документів та проектів рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип ) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства, або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.

Посадова особа , відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів - член Правління  Шкунда В.Ф. Телефон для довідок:(03422)4-12-14, 72-06-11

                     Основні показники фінансово – господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2014р.

2013р.

Усього активів

16781

13202

Основні засоби

4255

4524

Довгострокові фінансові інвестиції

-

 - 

Запаси

4507

3522

Сумарна дебіторська заборгованість

6055

4315

Грошові кошти та їх еквіваленти

1734

656

Нерозподілений прибуток

(3401)

836

Власний капітал

(1690)

2547

Статутний капітал

1711

1711

Довгострокові зобов’язання

-

599

Поточні зобов’язання

18321

9926

Чистий прибуток(збиток)

(4237)

(2994)

Середньорічна кількість акцій(шт.)

1629105

1629105

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

-

-

Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників (осіб)

71

79

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління                             Мардила Мачей Єжи

 

Поділитися з друзями:

Історія компанії Продукція компанії Новини компанії Посадові особи Контакти компанії
© 2021 ПАТ «ЛАСОЩІ»
76010, м.Івано-Франківськ, вул.Ленкавського, 12а
тел.: (03422)4-12-14, 4-12-17
         (0342)55-49-58
E-mail: lasoschi@optima.com.ua