Історія Продукція Новини Посадові особи Контакти


Логотип Ласощі

  

Новини


Повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства 2017р.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «Виробничо-торгова кондитерська фабрика «ЛАСОЩІ»
 (місцезнаходження: 76010, м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського,12А  код ЄДРПОУ 00382102, далі - Товариство) повідомляє про проведення  річних загальних зборів Товариства,
які відбудуться 27 квітня 2017 року
об 11-00 год  за адресою 76018  м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола,7 (готель Станіславів)
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться о 09-30 год. та закінчиться  о 10-30 год. за місцем проведення загальних зборів.
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 21 квітня 2017 року.
Проект порядку денного загальних зборів ПАТ  «ВТКФ «ЛАСОЩІ».
  1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів
  2. Обрання лічильної комісії .
  3. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016рік.
  4. Затвердження звіту висновків Ревізійної Комісії за 2016 рік.
  5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік.
  6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
  7. Розподіл прибутку, визначення покриття збитків, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2016р.
  Найменування показника Період
Звітний, 2016р. Попередній, 2015р.
Усього активів   29312 24993
Основні засоби   6817 5693
Довгострокові фінансові інвестиції   - -
Запаси  7031 7433
Сумарна дебіторська заборгованість   10274 8928
Грошові кошти та їх еквіваленти  4860 2241
Нерозподілений прибуток  2750 (1212)
Власний капітал  4461 499
Статутний капітал  1711 1711
Довгострокові зобов"язання  - -
Поточні зобов"язання  24710 24352
Чистий прибуток (збиток)  3962 2189
Середньорічна кількість акцій (шт.)  1629105 1629105
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  - -
     
Чисельність працівників на кінець періоду 70 69
      У відповідності до вимог ст.36 Закону України ″Про акціонерні товариства″ та статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера –  юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства, або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.       Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - директор Товариства Шкунда Василь Федорович Телефон для довідок: (0342) 72-06-11 Правління ПАТ «ВТКФ «Ласощі» Голова Правління                                                                Мачей Мардила
Перелік питань разом  з проектом  рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: 1.З першого питання порядку денного  -« Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів»: Обрати Головою зборів представника спостерігача –Кабюка Юрія Васильовича Обрати Секретарем  зборів Маланюк Віру Миколаївну
  1. З другого питання порядку денного – «Обрання лічильної комісії»:
Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб: Маланюк Віра Миколаївна, Редько Оксана Остапівна, Григораш Наталія Марянівна. 3.З третього питання порядку денного – «Звіт Голови Правління  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016рік.»:слухали директора підприємства Шкунду Василя Федоровича Затвердити звіт Голови правління  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. 4.З четвертого питання порядку денного «Затвердження звіту висновків  Ревізійної Комісії за 2016 рік.»:слухали заступника головного бухгалтера Затвердити звіт висновків  Ревізійної Комісії за 2016 рік. 5.З п’ятого питання  порядку денного- « Звіт Наглядової ради за 2016 рік.»:слухали секретаря зборів Маланюк Віру Миколаївну Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. 6.З шостого питання порядку денного – «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік»:слухали головного бухгалтера Люхнич Марію Мирославівну Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік. 7.З сьомого питання  порядку денного - «Розподіл прибутку, визначення покриття збитків, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.»:головного бухгалтера Люхнич Марію Мирославівну   У зв’язку з збитковістю Товариства у 2016 р. , дивіденди за 2016 рік не виплачувати.                                                                                       Наглядова рада «ПАТ «ВТКФ Ласощі»  

Поділитися з друзями:

Історія компанії Продукція компанії Новини компанії Посадові особи Контакти компанії
© 2021 ПАТ «ЛАСОЩІ»
76010, м.Івано-Франківськ, вул.Ленкавського, 12а
тел.: (03422)4-12-14, 4-12-17
         (0342)55-49-58
E-mail: lasoschi@optima.com.ua