Історія Продукція Новини Посадові особи Контакти


Логотип Ласощі

  

Новини


Повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства 2018р. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Виробничо-торговакондитерська фабрика «ЛАСОЩІ» (місцезнаходження: 76010, м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського,12А код ЄДРПОУ 00382102, далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2018 року об 11-00 год за адресою76018 м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола,7 (готель Станіславів) Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться о 09-45 год. та закінчиться о 10-30 год. за місцем проведення загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 18 квітня 2018 року. Проект порядку денного загальних зборів ПАТ «ВТКФ «ЛАСОЩІ». 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів 2. Обрання лічильної комісії . 3. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017рік. 4. Затвердження звіту висновків Ревізійної Комісії за 2017 рік. 5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 7.Розподіл прибутку, визначення покриття збитків, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2017 рік. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2017р. У відповідності до вимог ст.36 Закону України ″Про акціонерні товариства″ та статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства, або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. Для участі у зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт (документ, що внесений до анкетних даних рахунку в ЦП), а представнику акціонера –документ зазначений в довіреності та довіреність на право представляти інтереси акціонера на зборах.Якщо представник акціонера юридичної особи уповноважений відповідно до статутних документів,необхідно мати при собі завірений належним чином статут та документ про призначення на посаду.Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю визначено статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:http://www.lasoschi.if.ua Станом на23.03.2018., дату складання переліку осіб, яким надається повідомлення про проведення ЗЗА, загальна кількість акцій становить 1629105 шт та голосуючих акцій 1621694шт. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - директор Товариства Шкунда Василь Федорович Телефон для довідок: (0342) 72-06-11 Правління ПАТ «ВТКФ «Ласощі» Голова Правління Мачей Мардила Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: 1.З першого питання порядку денного -« Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів»: Проект рішення:Обрати Головою зборів представника ДУ ТОВ «ФК «ДЕКРА» –Кабюка Юрія Васильовича Проект рішення:Обрати Секретарем зборів Маланюк Віру Миколаївну 2. З другого питання порядку денного – «Обрання лічильної комісії»: Проект рішення:Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб: Маланюк Віра Миколаївна, Редько Оксана Остапівна, Григораш Наталія Мар’янівна. 3.З третього питання порядку денного – «Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017рік.»: слухали директора підприємства Шкунду Василя Федоровича Проект рішення:Затвердити звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. 4.З четвертого питання порядку денного «Затвердження звіту висновків Ревізійної Комісії за 2017 рік.»:слухали заступника головного бухгалтера Редько О.О. Проект рішення:Затвердити звіт висновків Ревізійної Комісії за 2017 рік. 5.З п’ятого питання порядку денного- « Звіт Наглядової ради за 2017 рік.»:слухали секретаря зборів Маланюк Віру Миколаївну Проект рішення:Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. 6.З шостого питання порядку денного – «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік»:слухали головного бухгалтера Люхнич Марію Мирославівну Проект рішення:Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. 7.З сьомого питання порядку денного - «Розподіл прибутку, визначення покриття збитків, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2017 рік.»: слухали головного бухгалтера Люхнич Марію Мирославівну. Проект рішення: Затвердити збиток отриманий в 2017 році згідно балансу Товариства. Збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв’язку з збитковістю Товариства у 2017 році, дивіденди за 2017 рік не виплачувати. Наглядова рада «ПАТ «ВТКФ «Ласощі»»

Поділитися з друзями:

Історія компанії Продукція компанії Новини компанії Посадові особи Контакти компанії
© 2021 ПАТ «ЛАСОЩІ»
76010, м.Івано-Франківськ, вул.Ленкавського, 12а
тел.: (03422)4-12-14, 4-12-17
         (0342)55-49-58
E-mail: lasoschi@optima.com.ua