Історія Продукція Новини Посадові особи Контакти


Логотип Ласощі

  

Новини


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ ВТКФ “Ласощі” в 2012 р.

ПАТ ВТКФ «Ласощі» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Виробничо-торгова кондитерська фірма «Ласощі» відбудуться 26 квітня 2012 року о 9 годині за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 146 «Парк Готель» (конференц-зал).
Реєстрація акціонерів з 7:45 до 8:45 год. за тією ж адресою.
Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів
2. Обрання лічильної комісії
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 рік.
4. Затвердження звіту висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку, визначення покриття збитків, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2011 рік.
8. Переобрання виконавчого органу Товариства.
Датою складання переліку акціонерів, які будуть повідомлені персонально про проведення загальних зборів визначено 12.03.2012р. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах визначено 24 годину 20.04.2012р.
Для участі в зборах акціонери повинні представити: -документ, що посвідчує особу; представники: -довіреність на право представляти інтереси акціонера на зборах;-документ, що посвідчує особу. Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов’язаними із порядком денним, у робочі дні з 11:00 год. до 15:00 год. Контактний телефон (03422)4-12-14.Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – БачинськаХ.С.
Основні показники фінансово – господарської діяльності
(тис.грн.)
Найменування показника Період
2011р. 2010р.
Усього активів 11702 10666
Основні засоби 4593 4109
Довгострокові фінансові інвестиції – -
Запаси 1945 1446
Сумарна дебіторська заборгованість 3257 4495
Грошові кошти та їх еквіваленти 474 124
Нерозподілений прибуток 3989 3885
Власний капітал 6484 6380
Статутний капітал 1711 1711
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5218 4286
Чистий прибуток(збиток) 104 196
Середньорічна кількість акцій(шт.) 1629105 1629105
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) - -
Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників (осіб) 91 111

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковане 13.03.2012р, Бюлетень “Цінні папери України” № 46

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Мосійчук Леся Степанівна

Поділитися з друзями:

Історія компанії Продукція компанії Новини компанії Посадові особи Контакти компанії
© 2021 ПАТ «ЛАСОЩІ»
76010, м.Івано-Франківськ, вул.Ленкавського, 12а
тел.: (03422)4-12-14, 4-12-17
         (0342)55-49-58
E-mail: lasoschi@optima.com.ua