Історія Продукція Новини Посадові особи Контакти


Логотип Ласощі

  
Повідомлення про виникнення особливої інформації (Зміна складу посадових осіб емітента) І.. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА «ЛАСОЩІ» 2.Код за ЄДРПОУ: 00382102 3.Місце знаходження 76010,м.Івано-Франківськ,Ленкавського, 12А 4.Міжміський код, телефон та факс: (03422) 4-12-14 5.Електронна поштова адреса: lasoschi@gmail.com 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття іформації: lasoschi.if.ua 7.Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента ІІ. Текст повідомлення. Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 14.04.2016р., рішення Наглядової ради від 11.02.2016р.Протокол №22 в зв’язку з закінченням терміну дії повноважень в 2016році достроково припинено повноваження і одночасно обрано ( переобрано) на наступний термін 3 роки : Голова Наглядової ради Герман Опферкух; секретар Наглядової ради Ніколь Опферкух; член Наглядової ради Даріуш Орловський; член Наглядової ради Евгеніуш Малек; член Наглядової ради Вієслав Латала; Голова Ревізійної комісії Томаш Трела, член Ревізійної комісії Магдалена Конік; член Ревізійної комісії Войцех Вінкель. ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Голова правління Мардила Мачей Єжи 18.04.2016
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ ВТКФ “Ласощі” в 2012 р.

ПАТ ВТКФ «Ласощі» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Виробничо-торгова кондитерська фірма «Ласощі» відбудуться 26 квітня 2012 року о 9 годині за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 146 «Парк Готель» (конференц-зал).
Реєстрація акціонерів з 7:45 до 8:45 год. за тією ж адресою.
Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів
2. Обрання лічильної комісії
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 рік.
4. Затвердження звіту висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку, визначення покриття збитків, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2011 рік.
8. Переобрання виконавчого органу Товариства.
Датою складання переліку акціонерів, які будуть повідомлені персонально про проведення загальних зборів визначено 12.03.2012р. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах визначено 24 годину 20.04.2012р.
Для участі в зборах акціонери повинні представити: -документ, що посвідчує особу; представники: -довіреність на право представляти інтереси акціонера на зборах;-документ, що посвідчує особу. Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов’язаними із порядком денним, у робочі дні з 11:00 год. до 15:00 год. Контактний телефон (03422)4-12-14.Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – БачинськаХ.С.
Основні показники фінансово – господарської діяльності
(тис.грн.)
Найменування показника Період
2011р. 2010р.
Усього активів 11702 10666
Основні засоби 4593 4109
Довгострокові фінансові інвестиції – -
Запаси 1945 1446
Сумарна дебіторська заборгованість 3257 4495
Грошові кошти та їх еквіваленти 474 124
Нерозподілений прибуток 3989 3885
Власний капітал 6484 6380
Статутний капітал 1711 1711
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5218 4286
Чистий прибуток(збиток) 104 196
Середньорічна кількість акцій(шт.) 1629105 1629105
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) - -
Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників (осіб) 91 111

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковане 13.03.2012р, Бюлетень “Цінні папери України” № 46

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Мосійчук Леся Степанівна

Поділитися з друзями:

Історія компанії Продукція компанії Новини компанії Посадові особи Контакти компанії
© 2019 ПАТ «ЛАСОЩІ»
76010, м.Івано-Франківськ, вул.Ленкавського, 12а
тел.: (03422)4-12-14, 4-12-17
         (0342)55-49-58
E-mail: lasoschi@optima.com.ua