Історія Продукція Новини Посадові особи Контакти


Логотип Ласощі

  

Новини


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ ВТКФ “Ласощі” в 2011 р.

ПАТ ВТКФ «Ласощі» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ПАТ Виробничо-торгова кондитерська фірма «Ласощі» відбудуться 18  квітня 2011 року о 9 годині за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 23, 4-ий поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів з 7:45 до 8:45 год. за тією ж адресою.

 

Порядок денний:

 

1.  Обрання  Голови та Секретаря Загальних Зборів

2.  Обрання лічильної комісії

3.  Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 рік.

4.  Затвердження звіту висновків Ревізійної комісії за 2010 рік.

5.  Звіт Наглядової ради за 2010 рік.

6.  Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.

7.  Затвердження внутрішніх положень Товариства

8.  Внесення змін та доповнень до Статуту товариства в зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення  механізму діяльності акціонерних товариств» та викладення його у новій редакції, призначення особи/осіб та надання їм повноважень на підписання Статуту в новій редакції,  призначення особи/осіб, та надання їм повноважень на реєстрацію статуту у Державного реєстратора.

9.  Призначення особи та надання їй повноважень підписати трудові договори (контракти) з посадовими особами та членами органів Товариства: з головою та членами Наглядової ради, директором, Головою та членами Ревізійної комісії згідно з правилами прийняття на роботу та виплати заробітної плати визначених Загальними зборами,

  1. Про припинення Дочірнього підприємства «Еліта» шляхом його ліквідації, про призначення уповноваженої особи та надання їй повноважень на  проведення процедури ліквідації згідно засад та умов передбачених законом та статутом Товариства.

 

Датою складання переліку акціонерів, які  мають  право на участь у загальних  зборах визначено 12.04.2011р.

Для участі в зборах акціонери повинні представити: -документ, що посвідчує особу;

представники: -довіреність на право представляти інтереси акціонера на зборах;

-документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов’язаними із порядком денним, у робочі дні з 11:00 год. до 15:00 год. Контактний телефон (03422) 4-12-14.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово – господарської діяльності

(тис.грн.)

Найменування показника Період
2010р. 2009р.
Усього активів 10666 10128
Основні засоби 4109 1786
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1446 942
Сумарна дебіторська заборгованість 4964 6530
Грошові кошти та їх еквіваленти 124 848
Нерозподілений прибуток 3885 3689
Власний капітал 6380 6 184
Статутний капітал 1711 1711
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3944 3944
Чистий прибуток(збиток) 196 579
Середньорічна кількість акцій(шт.) 1629105 1629105
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) - -
Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників (осіб) 111 136
 

Поділитися з друзями:

Історія компанії Продукція компанії Новини компанії Посадові особи Контакти компанії
© 2021 ПАТ «ЛАСОЩІ»
76010, м.Івано-Франківськ, вул.Ленкавського, 12а
тел.: (03422)4-12-14, 4-12-17
         (0342)55-49-58
E-mail: lasoschi@optima.com.ua